آمریکا برای ما مثل یک گاو می‌مونه، ما به پستونش چسبیدیم و شیر می‌دوشیم ولی شما با شاخش سر و کار دارید!
(نقل قول از یک ژاپنی)
ـ چرا مرد؟
ـ کهولت سن داشت.
ـ این بنده خدا که جوون بود..!
ـ آره، میگن این اواخر کهولت سن پیدا کرده بود…