پستی

آدم های دست نیافتنی را به چشم ” قله ” نگاه نکنید که باید فتحشان کنید و بعد بروید پی کارتان؛ افتخاری نصیبتان نمی کند.

دموکراسیه

امروز ظهر تو اتوبان با دیدن تعداد زیاد راننده‌های زن صدای ضبط ماشین رو به احترام صدای پای دموکراسی کم کردم؛

یادتون باشه دموکراسی یک وضعیت زنانه است.