آیا می‌دانید؟ (۴)

اگر به صورت مداوم حدود ۹ سال فریاد بزنید، فقط انرژی لازم برای گرم کردن یک فنجان را تولید می‌کنید
ولی
قلب یک مرد هفتاد ساله، بدون نیاز به هیچ فریادی، انرژی لازم برای جابجایی یک کوه را تولید کرده است؟