٧+١٢

معجزۀ سیستمِ آموزشی ما اینه که شما هفت سالگی به مدرسه می‌رید و دوازده سال درس می‌خونید ولی وقتی که درستون تموم می‌شه هنوز هجده ساله نشدید.