بنیاد خیّرین راحت طلب

با هر بار شیر کردن این مطلب، ده دلار به حساب یونیسف، پنج هزار تومان به حساب محک، دو هزار تومان به حساب بهزیستی و هزار تومان به حساب انجمن حمایت از قحطی زدگان سومالی واریز می‌شود.