دموکراسیه

امروز ظهر تو اتوبان با دیدن تعداد زیاد راننده‌های زن صدای ضبط ماشین رو به احترام صدای پای دموکراسی کم کردم؛

یادتون باشه دموکراسی یک وضعیت زنانه است.