ارزش

گاهی خنده‌های بلند توی جمع، یه درصد هم ارزش اون لبخندی که تو تنهایی و با مرور پستی بلندی‌های زندگی رو صورت آدم نقش می‌بنده رو نداره.