هوا بس ناجوانمردانه ابری است!

در جایی که حتی ابر‌ها را بارور می‌کنند، پیش بینی هوای آفتابی را باور نکن. کسی که ریشه در این خاک دارد، خوب می‌داند که باید با همین نور کم و هوای گرفته، آنقدر رشد کرد تا از ابر‌ها گذشت و خورشید را در آغوش کشید. ریشه‌هایت را برای رشد محکم کن. خورشید خیلی هم دور نیست.

زندگی را باید ذخیره کرد تا شاید فردا‌ها به کار آید

وقتی نه دستی برای گرفتن است

نه آغوشی برای گریه

نه شانه‌ای برای تکیه

انتظار نداشته باش خنده‌ام واقعی باشد مادر.

این روز‌ها فقط زنده‌ام تا دیگران زندگی کنند.