چو بر گورم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده کاکنون همانیم

وقتی زنده بود و دلیل محبوبیتش پرسیده شد، دو و نیم میلیون بودن که دلیلی داشتن برای اس‌ام‌اس دادن، ولی وقتی که مُرد، شدن چهار و نیم میلیون. این یعنی دو میلیون نفر معتقدن که مردن، دلیل بهتریه برای محبوبیت.

رئالیسم جادویی

یک ظهر تابستانی با برادرزاده‌ی شش ساله‌ام زیر سایه‌ی چند سرو ایستاده بودم و به مزارع رنگارنگ و وسیع شالی نگاه می‌کردیم. سکوت بود و باد خنکی می‌وزید. پسرک آرام گفت “چه منظره‌ی خنکی”.