ماه من

آن ماهی نباش که هنگام کسوف، برای لحظاتی عرض اندام کنی؛
آن ماهی باش که هنگام خسوف، ثانیه ثانیه‌های نبودنت با تمام وجود حس شود!